Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla Festivalů fantazie

Prosíme o pochopení, že pro velkou akci je nutné stanovit pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pořadatelé zodpovídají za mnohamilionové majetky pronajatých budov, techniky apod. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov. Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jisti, máte nějaké přání nebo stížnost, obraťte se na pořadatele označené tričky (oranžová s nápisem POŘADATEL a STAFF) a visačkami (POŘADATEL, VEDOUCÍ PROGRAMU). Poradí, pomohou, protože většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas. Na pořadatele se obracejte i s problémy, jako je chybějící toaletní papír, prasklá žárovka, nepořádek různého druhu, nebo ohledně těch účastníků, kteří porušují stanovená pravidla, zejména zákaz kouření a používání teplo vyvíjejících spotřebičů. Pokud je nestačí jen napomenout.

Festival je pořádán mj. dobrovolníky. To mimo jiné znamená, že je od účastníků očekávána vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a tolerance. Respektujte prosím pořadatele a pomáhejte jim udržováním pořádku a dodržováním pravidel. Pomozte nám ohlídat ostatní. Rádi se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí chovat, abychom pro vás mohli udělat festival co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti. Vaši pořadatelé

Základní pravidla

Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami čerpání nabízených služeb a dodržovat je. Účastník se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky čerpání nabízených služeb festivalu a je si vědom toho, že jejich porušení může znamenat okamžité vyloučení z akce, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb, i vyloučení trvalé z příštích akcí. V případě sporu rozhoduje zástupce ředitele nebo ředitel festivalu. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Poslouchat pokyny pořadatelů a vedoucích programu. Jsou oprávněni vyznačit prohřešek proti pravidlům účasti na vstupenku. V případě odmítnutí záznamu, opakovaného nebo závažného prohřešku mohou vedoucí pořadatelé okamžitě vyloučit účastníka z festivalu. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

3. Dodržovat pravidla zde nepsaná, ale běžná ve společnosti. Konzumace vlastních jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách je zakázána. V programových místnostech je zakázáno veškeré jídlo a nápoje kromě nealkoholických nápojů v plastových láhvích. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Kouřit v restauracích v době jídla je bezohlednost. Prosím neseďte a nestůjte v místech průchodu. Před manipulací s okny se domluvte s okolními účastníky. Při komunikaci s obsluhou a pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování.

4. Dodržovat požární a bezpečností předpisy v jednotlivých budovách. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné osoby (rodiče, sourozenec starší 18 let apod.) nebo s písemným souhlasem rodičů apod.). Nenechávejte svá zavazadla a věci v areálu volně ležet bez dozoru, nejen kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, ale také pro ochranu vašeho majetku. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže. Kouřit je povoleno pouze na vyznačených místech. V ubytovacích zařízeních platí pravidla majitele. Kdekoliv v areálu je zakázáno zakládat ohně. Používání jakýchkoliv plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno. Výjimkou jsou notebooky, nabíječky mobilů a baterií do foťáků. V umývárnách je povoleno používat elektrické spotřebiče osobní hygieny jako fény, holící strojky apod. Spotřebiče v oficiálních kuchyňkách na ubytovacích zařízeních mohou být používané jen v prostorách k tomu určených a pouze způsobem běžným či uvedeným v návodu. Nalezené spotřebiče porušující pravidla si lze vyzvednout na recepci, za cenu okamžitého vyloučení z akce. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

5. Neobtěžovat okolí. Po celou dobu festivalu prosím respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu i ve městě. Noční klid akce je stanoven na 24-7 hodin (úřední je 22-6). V tuto dobu je zakázáno svítit, povídat si a způsobovat jakýkoliv hluk v ubytovacích zařízeních (zejm. ve třídách a tělocvičnách), v budovách festivalu a samozřejmě také ve městě. Porušení tohoto pravidla se pokládá za závažné.

6. Dodržovat hygienu. Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžování zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. V Chotěboři lze využít službu praní a žehlení. Přezouvání pro ubytované ve spacáku je nařízeno z důvodu hygieny a z důvodu ochrany podlah před poškozením. Doporučujeme více párů obuvi, v létě i otevřené. Zvířata nemají na festival přístup bez ohledu na druh a velikost, případné výjimky uděluje ředitel festivalu nebo jeho zástupci.

7. Nerušit pořady ani další účastníky. V průběhu programu nerušte přednášející, zbytečně nevcházejte a nenahlížejte do programových místností. Pořadatel zodpovědný za místnost (vedoucí programu) určuje zaplnění místnosti.

8. Nepoškozovat zařízení, vracet lahve a nádobí. Prosíme pomozte a hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení programových místností a budov, ubytovacích zařízení, občerstvovacích zařízení a zařízení města. Vandalství prosím okamžitě ohlaste nejbližšímu pořadateli nebo na HOT LINE či recepci. Stane-li se nehoda a něco se rozbije, prosím ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním. Porušení tohoto pravidla se pokládá za závažné.

9. Uklízet použité nádobí a odpadky, udržovat čistotu. Vracejte prosím nádobí na určená místa. Odpadky patří do koše nebo popelnice. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety, dokonce i sirka jsou odpadky. Důsledně třiďte odpadky na plasty, papír, sklo a ostatní do příslušně označených košů. Netříděný odpad vede ke zbytečným výdajům festivalu. Plastové lahve sešlápněte, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné papírové tácky nepatří do papíru. Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky za něj zodpovědné, nereagující na vaši domluvu. Porušení tohoto pravidla se pokládá za závažné.

10. Nosit STÁLE VIDITELNĚ vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při každém průchodu vstupem. Pořadatelé u vchodu nejsou povinni si nikoho pamatovat, nenošení vstupenky na viditelném místě zbytečně komplikuje práci pořadatelů a komunikaci, neukazování vstupenky zdržuje při průchodu do budov akce. Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele a případně na recepci prokázat svoji totožnost. V případě dřívějšího odjezdu lze předat vstupenku někomu jinému pouze prostřednictvím recepce. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

11. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu. Zejména upozorňujeme na nezákonnost poskytování nelegálních kopií čehokoliv, na nelegálnost i měkkých drog a na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Při objednávání jakéhokoliv alkoholu má barman právo požádat objednávajícího o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich odpovědnost za to, že nebudou objednávat alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o pravosti vstupenky a vyznačení věkové hranice může barman odmítnout prodat alkohol, pokud mu účastník neprokáže průkazem totožnosti zletilost. Barman může odmítnout prodej alkoholu silně podnapilým osobám. Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy, platí i pro účastníky. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách našich festivalů vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme.